Showing 1–12 of 22 results

Tượng Đức Phật Nhập Niết Bàn MS06

Đá: Cẩm Thạch

Size: 300 cm

Tượng Thích Ca Bằng Đá Cẩm Thạch MS10

Đá: Cẩm Thạch

Size: 107 cm

Tượng Quán Tự Tại Bằng Đá Xám MS15

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 180 cm

Tượng Quán Tự Tại Bằng Đá Xám MS14

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 180 cm

Tượng Quán Tự Tại Bằng Đá Xám MS13

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 180 cm

Tượng Quán Tự Tại Bằng Đá Xám MS12

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 180 cm

Tượng Quán Tự Tại Bằng Đá Xám MS11

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 180 cm

Tượng Quán Tự Tại Bằng Đá Xám MS10

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 180 cm

Tượng Quán Tự Tại Bằng Đá Xám MS09

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 180 cm

Tượng Quán Tự Tại Bằng Đá Xám MS08

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 180 cm