Showing 1–12 of 13 results

Tượng Sư Tử Đá Xám MS16

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 107cm

Tượng Sư Tử Đá Trắng MS15

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Sư Tử Đá Trắng MS14

Đá: Cẩm Thạch

Size: 180cm

Tượng Sư Tử Đá Trắng MS13

Đá: Cẩm Thạch

Size: 107cm

Tượng Sư Tử Đá Trắng MS12

Đá: Cẩm Thạch

Size: 120cm

Tượng Sư Tử Đá Trắng MS11

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Sư Tử Đá Vàng MS08

Đá: Đá Vàng

Size: 147cm

Tượng Sư Tử Đá Trắng MS07

Đá: Cẩm Thạch

Size: 60cm

Tượng Sư Tử Đá Trắng MS06

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Sư Tử Đá Trắng MS05

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Sư Tử Đá Trắng MS03

Đá: Cẩm Thạch

Size: 120cm

Tượng Sư Tử Đá Trắng MS02

Đá: Cẩm Thạch

Size: 100cm