Showing 1–12 of 28 results

Tượng Kỳ Lân Đá Ngọc Hoàng Long MS28

Đá: Ngọc Hoàng Long

Size: 60 cm

Tượng Kỳ Lân Đá Xanh Ngọc MS27

Đá: Xanh Ngọc

Size: 100 cm

Tượng Kỳ Lân Đá Xanh Ngọc MS25

Đá: Xanh Ngọc

Size: 80 cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS24

Đá: Cẩm Thạch

Size: 60 cm

Tượng Kỳ Lân Đá Đỏ MS23

Đá: Đá Đỏ

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS22

Đá: Cẩm Thạch

Size: 150cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS21

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Xám MS20

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 147cm

Tượng Kỳ Lân Đá Vàng Cà Rốt MS19

Đá: Đá Vàng

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS18

Đá: Cẩm Thạch

Size: 80cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS17

Đá: Cẩm Thạch

Size: 107cm