Showing 1–12 of 18 results

Tượng Kỳ Lân Đá Xanh Ngọc MS25

Đá: Xanh Ngọc

Size: 80 cm

Tượng Kỳ Lân Đá Đỏ MS23

Đá: Đá Đỏ

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS22

Đá: Cẩm Thạch

Size: 150cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS21

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Vàng Cà Rốt MS19

Đá: Đá Vàng

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS16

Đá: Cẩm Thạch

Size: 150cm

Tượng Kỳ Lân Đá Vàng Nhạt MS14

Đá: Đá Vàng

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS13

Đá: Cẩm Thạch

Size: 107cm

Tượng Kỳ Lân Đá Xanh Ngọc MS12

Đá: Đá xanh ấn độ

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS11

Đá: Cẩm Thạch

Size: 107cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS10

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS09

Đá: Cẩm Thạch

Size: 30cm