Showing 1–12 of 23 results

Tượng Kỳ Lân Đá Xanh Ngọc MS25

Đá: Xanh Ngọc

Size: 80 cm

Tượng Kỳ Lân Đá Đỏ MS23

Đá: Đá Đỏ

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS22

Đá: Cẩm Thạch

Size: 150cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS21

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Xám MS20

Đá: Sa Thạch Xám

Size: 147cm

Tượng Kỳ Lân Đá Vàng Cà Rốt MS19

Đá: Đá Vàng

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS18

Đá: Cẩm Thạch

Size: 80cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS17

Đá: Cẩm Thạch

Size: 107cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS16

Đá: Cẩm Thạch

Size: 150cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS15

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Vàng Nhạt MS14

Đá: Đá Vàng

Size: 127cm

Tượng Kỳ Lân Đá Cẩm Thạch MS13

Đá: Cẩm Thạch

Size: 107cm