Showing 1–12 of 33 results

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS36

Đá: Cẩm Thạch

Size: 180 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS35

Đá: Cẩm Thạch

Size: 150 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS34

Đá: Cẩm Thạch

Size: 300 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS33

Đá: Cẩm Thạch

Size: 250 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS32

Đá: Cẩm Thạch

Size: 300 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS31

Đá: Cẩm Thạch

Size: 300 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS30

Đá: Cẩm Thạch

Size: 180 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS29

Đá: Cẩm Thạch

Size: 180 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Vàng MS27

Đá: Đá Vàng

Size: 107 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Xanh Ngọc MS26

Đá: Xanh Ấn Độ

Size: 107cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS25

Đá: Cẩm Thạch

Size: 300 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS24

Đá: Cẩm Thạch

Size: 300 cm