Showing 1–12 of 16 results

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS18

Đá: Cẩm Thạch

Size: 70 cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS17

Đá: Cẩm Thạch

Size: 70 cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS16

Đá: Cẩm Thạch

Size: 180 cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS15

Đá: Cẩm Thạch

Size: 80 cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS13

Đá: Cẩm Thạch

Size: 80cm

Tượng Đôi Voi Đá Xám MS12

Đá: đá xám

Size: 180cm

Tượng Đôi Voi Đá Xám MS11

Đá: Trắng xám

Size: 80cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS10

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS09

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS08

Đá: Cẩm Thạch

Size: 80cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS07

Đá: Cẩm Thạch

Size: 80cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS06

Đá: Cẩm Thạch

Size: 150cm