Showing 1–12 of 13 results

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS18

Đá: Cẩm Thạch

Size: 70 cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS13

Đá: Cẩm Thạch

Size: 80cm

Tượng Đôi Voi Đá Xám MS12

Đá: đá xám

Size: 180cm

Tượng Đôi Voi Đá Xám MS11

Đá: Trắng xám

Size: 80cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS10

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS09

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS08

Đá: Cẩm Thạch

Size: 80cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS07

Đá: Cẩm Thạch

Size: 80cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS06

Đá: Cẩm Thạch

Size: 150cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS05

Đá: Cẩm Thạch

Size: 127cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS03

Đá: Cẩm Thạch

Size: 150cm

Tượng Đôi Voi Đá Cẩm Thạch MS02

Đá: Cẩm Thạch

Size: 120cm