Showing 13–24 of 37 results

Tượng Quan Âm Bằng Đá Xanh Ngọc MS26

Đá: Xanh Ấn Độ

Size: 107cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS25

Đá: Cẩm Thạch

Size: 300 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS24

Đá: Cẩm Thạch

Size: 300 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS23

Đá: Cẩm Thạch

Size: 280 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS22

Đá: Cẩm Thạch

Size: 350 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS21

Đá: Cẩm Thạch

Size: 380 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Hồng MS20

Đá: Vàng Hồng

Size: 100 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS19

Đá: Cẩm Thạch

Size: 200 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS18

Đá: Cẩm Thạch

Size: 250 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS17

Đá: Cẩm Thạch

Size: 180 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS16

Đá: Cẩm Thạch

Size: 400 cm

Tượng Quan Âm Bằng Đá Cẩm Thạch MS15

Đá: Cẩm Thạch

Size: 350 cm